Fra Anders Borgens Publikationsliste

Internetadresse: http://www.agsci.kvl.dk/~anboj5/webdok3.htm


Vend tilbage til:.

Return to:


Rejsebrev fra Argentina

Accreditering af det danske Ø-mærke

Artikel til Magasinet Økologisk Jordbrug

Af Anders Borgen

Når talen går om importerede økologiske varer hører man ofte det kritiske spørgsmål: "Kan man nu også være sikker på, at det lige så godt som de danske Ø-mærkede produkter?".

Det er selvfølgelig ikke kun i Danmark at man stiller det spørgsmål, og for at give forbrugerne verden over et troværdigt svar har IFOAM (den international sammenslutning af økologiske organisationer) lavet et accrediteringsprogram, d.v.s. et godkendelsesprogram, hvor en uafhængig instans IOAS kontrollerer, at regler og kontrolprocedurer lever op til internationale standarder. IFOAMs accrediteringsprogram er på en gang meget professionelt og samtidigt gennemført med en ærlig målsætning om at sikre de økologiske værdier. Hvis en vare er godkendt af et kontrolorgan, der er accrediteret af IFOAM, har jeg derfor al mulig grund til at stole på, at det økologisk set er mindst ligeså godt som et Ø-mærket produkt. Hvis et kontrolorgan har valgt ikke at lade sig accreditere af IFOAM, så kan man derimod frygte, at der er en grund til det, og det kan være at regler ikke helt lever op til IFOAM minimumskrav eller at kontrollen ikke er tilstrækkelig uafhængig eller finmasket nok.

Hovedparten af de øko-varer, der importeres til Danmark er kontrolleret af et kontrolorgan, der er accrediteret af IFOAM. Heldigvis. Men problemet er i dag, at det ikke er muligt at se på produktet, og kontrolorganet er accrediteret af IFOAM. Fra februar 1999 indføres der derfor et accrediteringsmærke, som vil følge alle øko-mærker, der er med i programmet. Det vil al sin enkelhed bestå af en tekst, der siger "acrediteret af IFOAM". Det bliver derved ikke et nyt mærke, men vil være en integreret del af de allerede kendte mærker. Man vil derfor fremover kunne finde denne tekst på hovedparten af de varer, der handles, og mærket vil blive kendt på alle de store markeder for øko-varer verden over.

Danmark har ikke nogen stor eksport af øko-varer, og Ø-mærket har stor troværdighed hos de danske forbrugere. Selv om jeg som LØJs repræsentant i Det Økologiske Jordbrugsråd arbejdede for accreditering allerede i 1992, har der ikke været noget stort incitament for at lade det danske Ø-mærke accreditere af IFOAM, og det er derfor ikke blevet til noget endnu. Jeg mener dog, at der er nogle væsentlige grunde til, at tage initiativ til det nu.

For det første har vi i Danmark trods alt en lille eksport af øko-varer, og vi er da nogle der håber, at det økologiske areal i Danmark vil vokse til et niveau, hvor de danske forbrugere ikke længere vil kunne aftage hele produktionen. Da vi må forvente, at IFOAM-mærket vil slå igennem verden over, vil danske eksportmuligheder være forringet, hvis Ø-mærket ikke følges af IFOAM-mærket på samme måde, som de varer vi skal konkurrere med på eksportmarkederne. Hvis danske varer derimod bærer IFOAM-mærket vil de kunne sælges med det danske mærke på, og forbrugere vil verden over kunne acceptere det danske Ø-mærke også selv om de ikke kender det i forvejen. På denne måde vil salget af et Ø-mærket produkt kunne medvirke til at fremme salget af andre danske varer med samme mærke. Det er sund markedsføringsstrategi.

Danske forbrugere og importører af økologiske varer står i dag svagt, når de skal vurdere troværdigheden af et udenlandsk produkt. Der er simpelthen for mange gummistempler i omløb både indenfor EU og udenfor. De danske myndigheder (d.v.s. Veterinærdirektoratet) har i dag ingen mulighed for at kontrollere om tingene er i orden i udlandet eller af juridisk vej at forhindre import af varer, hvis de er godkendt af en myndighed i et andet EU-land. Det ville være i strid med EU-reglerne, også selv om de ikke lever op til de krav vi stiller i Danmark. De fleste danske importører er meget samvittighedsfulde, og mange tager derfor til varernes hjemland for at se til, at tingene er i orden. Denne frivillige kontrol vil dog aldrig kunne blive lige så finmasket som en permanent overvågning. IFOAM accrediteringssystem er i dag den eneste, der kan give en troværdig godkendelse af udenlandske kontrol-organer. Det er derfor vigtigt, at de danske forbrugere får kendskab til IFOAM-mærket, og det vil de kun kunne få, hvis det findes på hovedparten af de økologiske produkter, og det vil det kun hvis det følger Ø-mærket.

Den internationale udvikling indenfor økologisk jordbrug styres bl.a. af forhandlinger i IFOAM, der igen påvirker EU, USDA (USAs landbrugsministerium) og Codex-Alimentarius (FAOs økologi-regler). I disse forhandlinger er Danmark ude på sidelinien, fordi vi ikke er med i accrediteringsprogrammet. Vi er simpelthen ikke med i det "fine selskab", hvor det virkelige arbejde foregår. LØJ kan komme til IFOAM generalforsamling, eller Henrik Dam Kristensen kan komme til møderne i FAO og stemme ja eller nej til de fremlagte forslag, men det er aldrig det samme som at være med i hele processen i det forberedende arbejde.

De danske regler har hidtil været udmærkede og kontrollen troværdig især i primærproduktionen. Men vi er ved at sakke bag ud i forhold til den internationale udvikling. Den danske regeldannelse er stort set gået i stå i egen selvtilfredsstillelse, fordi vi sammenligner os med EUs minimunsregler, og ikke med den faktiske regeldannelse, der foregå i de udenlandske certificeringsorganer. Hvis vi skal kunne klare os i den internationale konkurrence, så skal vi sammenligne os med de største og de bedste på de internationale markeder, og ikke med dem der ligger tættest på EUs minimumsgrænse. Danmark er i dag kendt i økologiske kredse verden over for det store salg af økologiske varer på hjemmemarkedet. Skal vi fremover kunne gøre os på eksportmarkederne er det nødvendigt at vi også er kendt for kvalitet. Det er IFOAM accrediteringssystem i dag den eneste garanti for.

Det er i alles interesse, at den internationale udvikling indenfor økologiområdet foregår i troværdige rammer, og det er IFOAM accrediteringsstystem i dag den eneste garanti for. Danmark støtter derfor, at IFOAM accrediteringssystem bruges som grundlag for vurdering af kvaliteten af varer i international handel. F.eks. ved godkendelse af import fra lande uden for EU. Det er fornuftigt! Og Henrik Dam Kristensen skal have ros for dette initiativ. Men når Danmark ikke selv er med i programmet står vi svagt i forhandlingerne, og samtidigt står IFOAMs accrediteringssystem svagt, fordi et så vigtigt land som Danmark ikke er med. Det er inkonsekvent og politisk utroværdigt.

Jeg mener altså, at der er mange gode grunde til, at Danmark bør gå med i IFOAM accrediteringsstystem. Desværre har vi ikke været med i den første fase, og det vil heller ikke kunne nås at komme med inden indførelsen af IFOAM-mærket. Men det må ikke bruges som undskyldning for ikke at søge at komme med så hurtigt som muligt herefter. Jeg mener tværtimod at:

1) at Danmark hurtigst muligt skal tage initiativ til at få regler og kontrolprocedurer op på internationalt niveau, så vi kan blive accrediteret af IFOAM

2) Så snart Det danske system er blevet accrediteret af IFOAM bør IFOAM-mærket integreres i det danske Ø-mærke, så det kan blive kendte af forbrugerne og hjælpe til at vurdere kvaliteten af importerede øko-varer.

3) Danske importører bør på eget initiativ stoppe importen af økologiske varer fra kontrolorganer, der ikke er accrediteret af IFOAM. Dette bør ske primært for at lægge pres på de udenlandske organer for at får dem med. LØJ, brancherne, forbrugerorganisationer og andre bør lave oplysningskampagner og på anden måde lægge pres på importørerne for at få dem til det.

4) Danmark bør gennem Danida hjælpe U-landene med de udgifter, der er forbundet med accreditering af deres kontrolsystemer, da økonomien her er en væsentlig flaskehals for at udvikle økologien i disse lande til skade både for U-landene og for de lande, der importerer varer herfra.

5) Hvis Fødevareministeriet ikke ønsker at følge en strategi om at lade Ø-mærket accreditere, bør LØJ puste liv i sin egen kontrol igen og lade LØJs kontrolkommision accreditere af IFOAM.